เลือกภาษา ::
อำเภอเมืองลำพูน ร่วมกับ เทศบาลตำบลศรีบัวบาน และภาคีเครือข่าย จัดโครงการอำเภอ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ภายใต้กิจกรรมสร้างฝายถวายพ่อ การปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ที่ว่างสร้างอาหารและกิจกรรมวันดินโลก ณ บริเวณดอยพยาญีบา บ้านจำขี้มด หมู่ที่ 2 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 5 ธ.ค. 2565, 20:17

               วันที่ 4 ธันวาคม 2565 ที่ บริเวณดอยญีบา บ้านจำขี้มด หมู่ที่ 2 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมอำเภอ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน โดยมีนางดวงกมล ยิ้มละมัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอเมืองลำพูน นางบำเพ็ญ เมืองมูล พัฒนาการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองลำพูน นายจรูญ คำปันนา นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีบัวบาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่เทศบาล และประชาชนบ้านจำขี้มดเข้าร่วม ซึ่งภายในงาน ประกอบด้วยกิจกรรมสร้างฝายถวายพ่อ กิจกรรมปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ที่ว่างสร้างอาหาร กิจกรรมวันดินโลก โดยได้รับความเมตตาจาก พระปลัดประกอบบุญสิริญาโณ เจ้าอาวาสวัดมหาวัน ในการอนุเคราะห์พื้นที่ในการจัดกิจกรรม ซึ่งประธานในพิธีและหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมกันปลูกต้นตองห่อข้าวยาบา หรือกระเช้าสีดา เพื่ออนุรักษ์พืชหายากในในพื้นที่ เป็นการเปิดพิธีเชิงสัญลักษณ์ของพื้นที่นี้อีกด้วย
                ในการนี้ ประธานในพิธี ยังได้ร่วมกับพี่น้องประชาชน แรงร่วมใจกันสร้างฝายถวายพ่อ ตามโครงการ Go Green Together รวมพลังสีเขียวเพื่อชุมชน เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับป่าต้นน้ำของลำน้ำสาร ร่วมปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และเก็บผักจากแปลงผักที่ว่างสร้างอาหาร ร่วมประกอบอาหาร และรับประทานอาหารร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม และเป็นการแสดงออกถึงความเสียสละ ความร่วมมือ ร่วมใจ ในรูปแบบจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ รวมทั้งร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ศูนย์เรียนรู้ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบ้านจำขี้มดอีกด้วย
                ทั้งนี้ เทศบาลตำบลศรีบัวบาน เป็น 1 ใน 7 ภาคีเครือข่ายของอำเภอเมืองลำพูน ในการที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำเภอ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” นำร่องของจังหวัดลำพูน และการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งอำเภอเมืองลำพูนได้จัดทำแผนขับเคลื่อนงานพื้นที่อำเภอนำร่อง ตามบริบทของพื้นที่ และการประสานแผนพัฒนาพื้นที่ ONE PLAN โดยได้เสนอโครงการ พัฒนาลำน้ำแม่สารสู่การพัฒนาคนโดยการน้อมนำศาสตร์พระราชามาสู่การปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่สำคัญได้แก่โครงการพัฒนาลำน้ำแม่สาร โครงการที่ว่างสร้างอาหาร โดยใช้ข้อมูล TPMAP และ THAI QM และโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 มี.ค. 2566, 19:12

               ลำพูน พบจุดความร้อนมากขึ้น คุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีแดง มีผลกระทบต...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 28 มี.ค. 2566, 19:08

               วันนี้ (28 มีนาคม 2566) ที่พระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหา...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 28 มี.ค. 2566, 19:07

               วันนี้ (28 มีนาคม 2566) ที่วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ) ในพระราชูป...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 21 มี.ค. 2566, 16:05

                 วันนี้ (21 มีนาคม 2566) ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพู...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 1 0 9 8 6

Today

Total

14

The week

Total

928

This month

Total

4262

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]